Obchodní podmínky

 Obchodní podmínky

 

I. Základní ustanovení

Obchodní podmínky (dále jen OP) jsou závazným ustanovením a shrnují vzájemný obchodní vztah, podmínky, pravidla, práva a povinnosti mezi Vámi jakožto nakupujícím zákazníkem (dále jen Kupující) a provozovatelem internetového obchodu Caffka.cz (dále jen Prodávající).

II. Prodávající

Provozovatelem internetového obchodu je:

Tereza Dolečková,

Krále Jiřího z Poděbrad 140

252 30 Řevnice

 IČ 75358999.

III. Kontaktní údaje

Email:  info@caffka.cz

Tel.: +420 728 944 483

IV. Objednávka

Objednávku může učinit Kupující přímo v internetovém obchodě po zadání objednávky do objednávkového systému. Poté, co Kupující dostane e-mailem potvrzení své objednávky, je objednávka na základě platných právních norem považovaná za uzavřenou kupní smlouvu a tedy za objednávku závaznou. Uzavřením kupní smlouvy Kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito OP. Na tyto podmínky je Kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit. OP jsou nedílnou součástí uzavřené smlouvy.

Smlouva je uzavírána v jazyce českém, příp. anglickém. Uzavřená smlouva je Prodávajícím archivována za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím stranám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z procesu objednávání v našem internetovém obchodě a Kupující má možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně opravit. Tyto OP jsou zobrazeny na webových stránkách našeho internetového obchodu a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce Kupujícím.

Ke každému zboží je vystavena a přiložena faktura, která slouží jako daňový doklad i dodací list. Kupující přebírá zboží způsobem uvedeným v elektronické objednávce.

Prodávající je vlastníkem zboží až do jeho plné úhrady kupujícím.

V. Ceny

Prodávající si vyhrazuje právo kdykoliv změnit ceny v obchodě bez předchozího upozornění zákazníků. Ceny uváděné na internetových stránkách jsou vždy platné a závazné v okamžik uskutečnění objednávky. Všechny ceny uváděné na internetových stránkách obchodu jsou zobrazovány včetně DPH.

VI. Způsoby platby

Kupující si volí v elektrické objednávce tyto způsoby úhrady:

1.     platba v hotovosti při osobním převzetí zboží

2.     platba bankovním převodem na účet Prodávajícího: 2301330678/2010

3.     na dobírku při doručení zboží

VI. Doba dodání zboží

Většinu nabízeného zboží je Prodávající schopen vyexpedovat do dvou pracovních dnů. Společně s obvyklou dobou dodání balíků kurýrní službou celková doba od objednávky k doručení zásilky Kupujícímu nepřesáhne 1 týden. Prodávající nemůže ovlivňovat doručovací doby kurýrní služby.

V případě, že Prodávající není schopen zajistit vyexpedování zboží do jednoho týdne, kontaktuje Kupujícího, informuje jej o prodloužené dodací lhůtě a domluví s Kupujícím způsob realizace této objednávky.

Do zahraničí aktuálně nedodáváme. Taková dodávka lze individuálně dohodnout s přičtením vícenákladů na dopravu do cílové destinace v zahraničí, včetně mezibankovních nákladů na převody cizích měn. I tyto vícenáklady bude Kupující po dohodě s Prodávajícím hradit předem vybranou platební metodou.

VII. Způsoby dopravy

Zboží Prodávající zasílá kurýrní službou, která Vám zboží přiveze na místo určení. Zboží je vždy zabaleno tak, aby nedošlo k poškození originálního obalu ani samotného zboží.

K objednávce jsou připočteny náklady na expedici.

VIII. Odstoupení od smlouvy ze strany Kupujícího

Dle zákona 367/2000 Sb. má Kupující právo od smlouvy odstoupit do 14 dnů od převzetí plnění bez udání důvodů. Zboží musí být vráceno na náklady Kupujícího na adresu Prodávajícího jako obyčejný balík, Zboží včetně originálního obalu musí být v bezvadném stavu, nepoškozeno, neporušeno, nepoužito, včetně všech dokladů, návodů, záručních listů, apod., schopno další distribuce. Součástí vrácené zásilky musí být kopie dokladu o koupi v našem obchodě - faktura.

Na základě takto vráceného zboží budou Prodávajícím neprodleně vráceny peníze za objednané zboží a to ve výši částky, za kterou bylo zboží koupeno. V případě nedodržení výše uvedených podmínek nebude Prodávající schopen akceptovat odstoupení od smlouvy a zboží bude vráceno na náklady Kupujícího zpět.

Na vrácení zboží je potřeba předem upozornit e-mailem Prodávajícího a to ve znění "Chci jednostranně odstoupit od smlouvy ze dne DD. MM. RRRR číslo (číslo objednávky) a požaduji vrácení uhrazené částky za zboží na účet číslo (vaše číslo účtu). Datum a podpis".

IX. Odstoupení od smlouvy ze strany Prodávajícího

Prodávající je oprávněn zrušit objednávku (po předchozí dohodě s Kupujícím) zejména v případech:

  • kdy má oprávněnou pochybnost o skutečné identitě Kupujícího,
  • kdy není schopen doručit zboží v daném termínu,
  • v případech, že se zboží již nedodává, nevyrábí,
  • kdy se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží.

V případě, že Kupující zaplatil již část nebo celou část kupní ceny, bude mu tato částka v co nejkratším termínu převedena zpět na jeho účet nebo adresu.

X. Ochrana osobních údajů

   Ochrana osobních údajů Kupujícího, který je fyzickou osobou, je zajištěna v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno, příjmení, e-mailová adresa, telefonní číslo, kontaktní adresa, fakturační adresa a adresa dodání (dále vše společně jen jako „Osobní údaje“).Kupující bere na vědomí, že je povinen své Osobní údaje uvádět správně a pravdivě, a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat Prodávajícího o změně ve svých Osobních údajích. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Správce databáze Tereza Dolečková je zaregistrována u Úřadu pro ochranu osobních údajů. Prodávající prohlašuje, že veškeré Osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy s Kupujícím a nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě apod., s výjimkou situace související s distribucí či platebním stykem týkajícího se objednaného zboží (sdělení jména a adresy dodání).

XI. Reklamační řád

V případě, že budete mít důvod k reklamaci zboží, neváhejte se na nás obrátit.

Vykazuje-li zboží při přebírání od kurýrní služby zjevné vady, tedy zejména porušený obal, je Kupující oprávněn zásilku nepřevzít. V tomto případě sepište se zaměstnancem kurýrní služby protokol o poškození zásilky. V tomto případě zůstává Kupujícím nárok na poskytnutí řádného plnění ze strany Prodávajícího nebo na vrácení kupní ceny dle volby Kupujícího.

Záruční doba začíná běžet ode dne předání zboží Kupujícímu. Záruční doba prodávaných káv se řídí jejich trvanlivostí, jak je uvedeno na obalu výrobku.

Kupující zašle reklamované zboží na adresu sídla Prodávajícího. Ve vlastním zájmu si vede tak, aby bylo Zboží zabaleno do vhodného a dostatečně chránícího obalového materiálu vyhovující nárokům přepravy potravin.

Reklamace se uplatňuje jednostranným právním úkonem, kterým Kupující vytkne konkrétní vadu, sepíše, jak se vada projevuje a sdělí, jaký konkrétní nárok z odpovědnosti za vadu uplatňuje (reklamační protokol). Toto provede písemně a spolu s reklamovaným zbožím zašle Prodávajícímu na adresu sídla firmy.

Ode dne doručení začíná běžet lhůta 30 dní na vyřízení reklamace. Přičemž se Prodávající zavazuje neprodleně kontaktovat Kupujícího a dohodnout s ním nejvhodnější formu reklamační procedury.

K reklamaci je ve všech případech nutné předložit kopii dokladu o koupi v našem obchodě – fakturu a kompletní výrobek.

V případě že Prodávající nebude schopen zrealizovat reklamaci do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, přiznávají se Kupujícímu stejná práva, jako by se jednalo o neodstranitelnou vadu.

V případě, kdy má zboží prokazatelně neodstranitelnou vadu, která zcela znemožňuje užití zboží, má Kupující nárok na výměnu zboží stejné nebo obdobné jakosti, kvality a druhu.

VIII. Kontakt pro reklamaci

K vyřizování reklamace používejte tento kontakt:

Tereza Dolečková,

Krále Jiřího z Poděbrad 140

252 30 Řevnice

 E-mail: info@caffka.cz

Tel: 728  944 483